c语言交换变量a和b的值怎么算

在C语言中,可以使用以下几种方法交换变量a和b的值:

  1. 使用第三个变量:
int a = 5;
int b = 10;
int temp;

temp = a;
a = b;
b = temp;
  1. 使用加法和减法:适用于数字类型的变量。
int a = 5;
int b = 10;

a = a + b;
b = a - b;
a = a - b;
  1. 使用异或运算符(XOR):适用于整数类型的变量。
int a = 5;
int b = 10;

a = a ^ b;
b = a ^ b;
a = a ^ b;

这些方法都可以在C语言中交换变量a和b的值。具体选择哪种方法取决于你的需求和数据类型。


【AD】美国洛杉矶/香港/日本VPS推荐,回程电信CN2 GIA线路,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工